Rekruttering og konkurransebegrensende klausuler. Er alt lovlig?

Rekruttering og konkurransebegrensende klausuler. Er alt lovlig?

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Saken er skrevet av: Anders Berggren, Leder forretningsutvikling og produkt

Denne saken inneholder ikke juridiske råd. Den er kun ment å gjøre oppmerksom på at ikke alle arbeidsavtaler trenger å være lovlige. En konkret vurdering må alltid gjøres i hvert enkelt tilfelle. Denne typen vurderinger gjøres av advokater med spesialisering på arbeidsrett.

Kan virksomheten sette opp en avtale etter eget forgodtbefinnende, som vil være juridisk bindende for arbeidstaker?

Hvilke regler gjelder egentlig ved arbeidsavtaler med det som i Arbeidsmiljøloven omtales som konkurransebegrensende klausuler?

Det er også viktig for arbeidstaker og arbeidsgiver å være oppmerksom på at en konkurranseklausul ikke er det samme som en taushetserklæring. En taushetserklæring er juridisk bindende også uten at det er inngått en konkurranseklausul.

Jeg har personlig vært i prosess med kandidater, som har vært bundet av arbeidsavtaler, som begrenser kandidatens muligheter til å skifte jobb. I disse tilfellene har vi sammen med våre advokater konkludert med at avtalene ikke har vært lovlige.

Dette sier for øvrig Arbeidsmiljøloven. Tolkning av innholdet kan være krevende. Det finnes for øvrig flere gode kommentarer på nett dersom du googler litt.

Arbeidsmiljøloven § 14 A – 1
Konkurranseklausuler

(1) Med konkurranseklausul menes i dette kapittel avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

(2) En konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Klausulen kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.

(3) Konkurranseklausul må inngås skriftlig for å være gyldig.

(4) En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver på grunn av mislighold av forpliktelser i arbeidsforholdet har gitt arbeidstaker rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet.

(5) Arbeidsgiver kan på ethvert tidspunkt mens arbeidsforholdet består, skriftlig si opp en konkurranseklausul. Oppsigelse kan likevel ikke skje i den perioden arbeidsgiver er bundet av redegjørelse etter § 14 A-2 femte ledd. Etter arbeidsforholdets opphør kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om at en konkurranseklausul ikke lenger skal gjelde.

(6) En konkurranseklausul faller bort dersom kravet til redegjørelse etter § 14 A-2 ikke blir oppfylt

Arbeidsmiljøloven § 14 A – 2
Redegjørelse ved konkurranseklausuler

(1) Ved skriftlig forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal i tilfelle fremgå av redegjørelsen.

(2) Dersom arbeidstakeren sier opp, og det ikke allerede foreligger en bindende redegjørelse, skal oppsigelsen ha samme virkning som en skriftlig forespørsel etter første ledd.

(3) Dersom arbeidsgiveren sier opp arbeidstakeren, og det ikke allerede foreligger en bindende redegjørelse, skal det gis redegjørelse samtidig med oppsigelsen.

(4) Dersom arbeidsgiveren avskjediger arbeidstakeren, og det ikke allerede foreligger en bindende redegjørelse, skal det gis redegjørelse innen en uke etter avskjeden.

(5) Redegjørelse etter denne paragrafen er bindende for arbeidsgiver i tre måneder. Ved oppsigelse er redegjørelsen uansett bindende ut oppsigelsestiden.

Arbeidsmiljøloven § 14 A – 3
Kompensasjon dersom konkurranseklausuler gjøres gjeldende

(1) Dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende, skal arbeidsgiver betale arbeidstakeren kompensasjon tilsvarende 100 prosent av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G, og deretter minst 70 prosent av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Kompensasjonen kan begrenses til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.

(2) Det kan gjøres fradrag med inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker mottar eller opptjener i perioden konkurranseklausulen har virkning.

(3) Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker opplyser om arbeidsvederlag eller arbeidsinntekter i perioden. Dersom arbeidstaker ikke etterkommer kravet, kan arbeidsgiver holde tilbake kompensasjon inntil opplysningene legges fram.

Kilde:
https://lovdata.no/

Adresseavisen bistår ikke med juridisk rådgivning og arbeidsavtaler, men vi har lang erfaring med rekrutteringskampanjer og employer branding. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg å tiltrekke kandidater med ekte motivasjon. Vi hjelper deg med annonsering uavhengig av geografisk nedslagsfelt. Gjennom våre egne og partneres nettsteder (vg.no, Aftenposten.no, E24 o.s.v) treffer vi 85% av Norges befolkning -hver dag. Ønsker du å nå ut over Norges grenser hjelper vi deg med dette også.

Et første møte med oss er alltid uten kostnad og helt uforpliktende. Vi garanterer uansett utfall at du vil ha fått ny innsikt og gjort deg refleksjoner, som kan hjelpe deg i et videre arbeid med rekruttering. Helt uavhengig av om du velger å gå videre med oss som leverandør.

Ønsker du å lære mer om stillingsannonser og employer branding? Les mer om tematikken her.

INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Adresseavisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post